algemene voorwaarden

Welkom bij Hey Reader! Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Hey Reader maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Hey Reader. Je kan deze voorwaarden downloaden hier.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Jij/je: de ouder/voogd die een Hey Reader-abonnement afsluit voor zijn/haar kind en de Overeenkomst sluit en/of degene die de Hey Reader-doos cadeau geeft;

Hey Reader: de dienst bestaande een maandelijkse boekenclub voor kinderen van 4 tot 9 jaar oud. Iedere maand bezorgen wij de Hey Reader-doos met daarin een kinderboek, een leuke speel en/of knutselactiviteit en een informatieboekje voor ouders. De kinderboeken worden met zorg uitgekozen door experts en zijn toegespitst op de leeftijd van het kind. Het doel van Hey Reader is om lezen van jongs af aan te stimuleren en om van lezen een leuke activiteit te maken voor het hele gezin;

Materiaal:  al het materiaal en alle informatie op de Website en in de maandelijkse Hey Reader-dozen;

Intellectuele eigendomsrechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Onze/ons/wij: UNGA B.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 1206 (1081 LA) te Amsterdam (KvK-nummer 34139221);

Overeenkomst: de overeenkomst die je met ons sluit wanneer je een Hey Reader abonnement afsluit;

Privacy Statement: het Privacy Statement van Hey Reader, beschikbaar via hier, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden;

Website: de website van Hey Reader zoals bereikbaar via www.heyreader.nl.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en worden tijdens het bestelproces onder je aandacht gebracht. Indien je de Hey Reader blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om het gebruik van Hey Reader te staken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden die jij hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling te plaatsen op de Website en bevestiging van de bestelling door ons per e-mail.

3.2 Wanneer je een abonnement afsluit, moet je een account aanmaken op de Website. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je inloggegegevens. Hey Reader mag ervan uitgaan dat je daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw inloggegevens.

3.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om:

  • de Hey Reader dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  • de (inhoud van de) Hey Reader-doos en de Materialen te publiceren, reproduceren, door te verkopen en/of op enige wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • inbreuk te maken op onze rechten en/of de rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan de Website of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;

3.4 Wij behouden ons het recht voor om Hey Reader aan te passen en/of procedurele en technische wijzingen en/of verbeteringen door te voeren, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van jou op schadevergoeding en/of restitutie en/of aansprakelijkheid van ons.

3.5 Je aanvaardt dat de Website en Hey Reader-doos alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals je die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Wij sluiten uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.

 

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1 Voor de verschillende Hey Reader-abonnementen gelden de prijzen die op het moment van bestellen worden gehanteerd en aangegeven op de Website. Je kan kiezen voor een standaardabonnement of een cadeau-abonnement (eenmalige betaling, wordt niet verlengd).

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in Euro, inclusief BTW en verzendkosten.

4.3 Betaling geschiedt via iDEAL op de wijze zoals vermeld op de website.

4.4 Het staat ons vrij de dienstverlening en/of de levering van de Hey Reader-doos op te schorten, (tijdelijk) te beperken, of te staken en/of de Overeenkomst te ontbinden indien je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet.

4.5 Indien het door jou verschuldigde bedrag niet van de door jou opgegeven rekening kan worden afgeschreven, dan wel je niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, ben je automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim ben je rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Wij kunnen besluiten de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal € 40,-.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 De Hey Reader-doos wordt elke maand afgeleverd op het door jou opgegeven adres.

5.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste bezorgadres bij het plaatsen van je bestelling. Als je verhuist, dien je je adres bij te werken via je je account.

5.2 De eerste doos wordt binnen 5 werkdagen na jouw bestelling verzonden. Wij streven ernaar de Hey Reader-doos daarna maandelijks in de eerste week van de maand te verzenden. Verwachte leverdata zijn slechts indicatief en nimmer fataal.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van de Hey Reader-doos gaat op jou over op het moment dat de Hey Reader in jouw feitelijke beschikkingsmacht is gebracht.

 

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Hey Reader, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website en het Materiaal, berusten bij ons of onze licentiegevers.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geven wij je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en het gebruik van Hey Reader, waaronder het Materiaal, enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de Hey Reader-doos, het Materiaal en/of de Website te kopiëren en/of elders te publiceren.

6.3 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten, zoals het registreren van domeinnamen en/of merken die lijken op, of identiek zijn aan, enig teken waarop wij Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Je zal het Materiaal en/of de Website niet downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaarmaken voor andere doeleinden dan genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden.

6.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 7 – Privacy

7.1 Tijdens jouw gebruik van Hey Reader, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 8 – Duur en beëindiging

8.1 Als je een standaardbox hebt besteld, sluit je een abonnement af dat elke maand automatisch wordt verlegd. Je kunt ook een cadeau-abonnement afsluiten voor (afhankelijk van jouw keuze) 1, 3 of 6 maanden, dat niet automatisch wordt verlengd.

8.2 Je kunt een standaard-abonnement op elk moment pauzeren of opzeggen. Opzegging kan via je account of door een e-mail te sturen naar hey@heyreader.nl.

8.3 Wij zijn gerechtigd de Overeenkomst met jou op te zeggen indien en vanaf het moment dat Hey Reader niet langer geleverd kan worden of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

 

Artikel 9 – Bedenktijd

9.1 Als je consument bent, kun je binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de eerste Hey Reader-doos de Overeenkomst ontbinden en de doos retourneren aan ons. Onder consument wordt hier verstaan de gebruiker die een natuurlijk persoon is en gebruik maakt van Hey Reader voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Wij kunnen vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht die reden(en) op te geven. Wij zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding van ontbinding, het betaalde bedrag terugstorten.

9.2 Je bent verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Hey Reader-doos en met de verpakking. Je mag de Hey Reader slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Hey Reader vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de Hey Reader slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

9.3 Als je gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, kun je je dit binnen de bedenktermijn doen door middel van het modelformulier voor herroeping, door een e-mail te sturen naar hey@heyreader.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze. Wij sturen je onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.4 Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, ben je verplicht de Hey Reader-doos binnen veertien (14) dagen na de melding bedoeld in artikel 9.3, terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.5 Jij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Hey Reader-doos.

9.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

 

Artikel 10 – Garanties en vrijwaringen

10.1 Je erkent en aanvaardt dat Hey Reader uitsluitend geschikt is voor kinderen van 4 tot 9 jaar en dat Hey Reader bedoeld is om onder toezicht van volwassenen te worden gebruikt op een manier die passend is bij de leeftijd van het betrokken kind. Je garandeert dat je dit toezicht zult (laten) houden.

10.2 Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, deugdelijkheid en bruikbaarheid van Hey Reader. Wij geven echter geen garanties ter zake.

10.3 Jij bent jegens ons aansprakelijk voor, en vrijwaart ons tegen, alle schade en kosten die wij lijden of maken ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door jou, (ii) enig handelen van jou of de onder jouw toezicht vallende kinderen bij het gebruik van Hey Reader of (iii) een onrechtmatige daad. Alle door ons gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van de Website en/of Hey Reader-doos verricht.

11.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor schade als gevolg van het aanbieden van de Hey Reader, uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

11.3 Indien wij aansprakelijk zijn jegens jou voor schade uit welke hoofde dan ook, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die je lijdt als gevolg van een aan ons toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid van ons onder de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het maandelijkse bedrag dat je aan ons hebt betaald voor de Hey Reader-doos.

11.4 Wij zijn in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

11.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onszelf of onze leidinggevenden.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ons indien sprake is van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van de voor de levering van de Hey Reader-doos cruciale medewerkers, tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of leveranciers, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 13 – Diversen

13.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Hey Reader is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen jou en ons worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijf je aan het overblijvende gedeelte verbonden. Wij zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Instellingen

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup

Available Coupon

X