Privacy Statement Hey Reader

Laatste bijgewerkt: 10 maart 2020

 

Dit is het Privacy Statement van Hey Reader, een dienst van UNGA B.V.

Wanneer je onze website www.heyreader.nl bezoekt en gebruik maakt van onze dienst vertrouw je ons persoonsgegevens toe. In dit Privacy Statement lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. Jouw persoonsgegevens en die van je kind worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2020.

Een PDF van het privacy statement kun je hier downloaden.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Hey Reader is een maandelijkse boekenclub. Volwassenen (ouders, voogden en/of andere personen die een cadeau willen geven) kunnen een Hey Reader-abonnement afsluiten voor kinderen van 4 tot 9 jaar oud. Iedere maand bezorgen wij bij onze abonnees een kinderboek met een leuke activiteit. De boeken- en activiteiten worden met zorg uitgekozen door experts en zijn toegespitst op de leeftijd van het kind. Het doel van Hey Reader is om lezen van jongs af aan te stimuleren en om van lezen een leuke activiteit te maken voor het hele gezin.

UNGA B.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 1206 (1081 LA) te Amsterdam, (KvK-nummer 34139221), hierna ook wel “Hey Reader” of “wij”, is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG wanneer je gebruikmaakt van de Hey Reader-dienst en/of de website www.heyreader.nl.

Via hey@heyreader.nl en/of via UNGA B.V., Gustav Mahlerlaan 1206, 1081 LA Amsterdam, kun je altijd contact opnemen met vragen over dit Privacy Statement.

 

2. Welke gegevens verzamelen wij?

 Plaatsen bestelling / afnemen abonnement

Wij verwerken persoonsgegevens om jouw bestelling te kunnen verwerken. Wanneer jij als ouder/voogd een abonnement voor je kind afsluit, dien je de volgende gegevens te verstrekken:

  • De voor- en achternaam van je kind;
  • De geboortedatum van je kind;
  • De door jou voor je kind gewenste doos;
  • Het bezorgadres;
  • Het factuuradres;

De bovengenoemde gegevens gebruiken wij om jouw bestelling(en) in behandeling te nemen, (je betaling) te verwerken, de doos te kunnen leveren en de inhoud van de doos af te stemmen op de leeftijd van het kind. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

De geboortedatum van je kind verwerken wij daarnaast om hem/haar te kunnen feliciteren op zijn/haar verjaardag en eventueel een felicitatie in de Hey Reader-doos te kunnen stoppen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Hey Reader om het abonnement zo leuk mogelijk te maken.

Account

Om een bestelling te doen, dien je je verder te registreren op onze website door een account aan te maken. Hiervoor moet je een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord verstrekken. Je kunt de informatie in je account (recente bestellingen, abonnementen, verzend- en factuuradressen) inzien en wijzigen via de website. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het aanmaken van een account zodat je gebruik kunt maken van de dienst. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Bezoek aan de website

Om de website van Hey Reader te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma dat je gebruikt om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op onze website bezoekt. Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, bepaalde gegevens over jou. Dit doen wij om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om onze website te beveiligen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy). In onze Cookie Statement kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Sociale media

Hey Reader is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en YouTube. Als je ons volgt via sociale media, krijgen we mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Hey Reader kan bijhouden hoe vaak de pagina en/of een bepaalde post van Hey Reader is “geliked” en/of gedeeld via sociale media.

Het doel van deze verwerkingen is het bereik van de sociale media-activiteiten van Hey Reader in kaart te brengen en haar sociale media activiteiten te verbeteren. De grondslag is het gerechtvaardigd belang van Hey Reader om haar sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren.

Hey Reader maakt verder gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook Audience Network. Op deze manier kan Hey Reader zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Hiertoe kan Hey Reader gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is steeds je voorafgaande toestemming.

E-mails

Via de website kun je je aanmelden voor e-mails van Hey Reader, waarin we je op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen en aanbiedingen. Indien je dat doet, geef je Hey Reader toestemming je per e-mail informatie toe te zenden over Hey Reader en daaraan verwante diensten. Als je geen e-mails meer wil ontvangen, kun je je daarvoor op elk moment afmelden via de link onderaan iedere e-mail. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Indien je een bestaande abonnee bent van Hey Reader, kunnen wij je informatie toezenden over Hey Reader en soortgelijke diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om je marketinginformatie toe te zenden.

 

3. Bewaartermijnen

 Hey Reader bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Hey Reader hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Account

De gegevens met betrekking tot jouw abonnement en account worden in beginsel door ons bewaard zolang je abonnee bent en je account actief is.

Voor de gegevens die wij verzamelen voor doeleinden zoals het verlenen van de dienst en factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 24 maanden.

Cookies

Hey Reader hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies worden maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief, bewaart Hey Reader jouw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.

 

4. (Categorieën) ontvangers

 Hey Reader kan diensten van derden gebruiken om persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit privacy statement. Deze derden treden op als verwerkers voor Hey Reader en Hey Reader zorgt ervoor dat deze partijen voldoende garanties bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Er is een verwerkersovereenkomst van kracht tussen Hey Reader en haar verwerkers. Wij maken onder meer gebruik van de diensten van betaaldienstverleners, hostingdiensten, bezorgdiensten en diensten voor het verkrijgen van webanalyses.

Ook kan Hey Reader diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat je gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Hey Reader alleen persoonsgegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming, indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, of indien dit nodig is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Hey Reader of een derde.

 

5. Doorgifte naar derde landen

 Jouw persoonsgegevens en die van je kind zullen alleen door Hey Reader of door Hey Reader ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dat betekent dat wij jou persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

 

6. Jouw rechten

 De AVG verleent je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens die door Hey Reader worden verwerkt.

  • Het recht van inzage en rectificatie. Indien je wilt weten welke persoonsgegevens van jou of je kind door Hey Reader worden verwerkt en voor welke doeleinden, dan kun je contact met ons opnemen via hey@heyreader.nl. Je kunt ons ook vragen je persoonsgegevens te wijzigen of te corrigeren. Door in te loggen op jouw account kun je een groot deel van jouw gegevens inzien en zelf wijzigen.
  • Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing door contact op te nemen met hey@heyreader.nl. Er is ook een afmeldlink te vinden onderaan ieder marketingbericht. Bezwaar tegen andere verwerkingsactiviteiten op grond van gerechtvaardigde belangen om redenen die verband houden met jouw persoonlijke situatie kunnen ook worden verzonden aan hey@heyreader.nl.
  • Indien je wil dat bepaalde persoonsgegevens worden gewist, dat de verwerking wordt beperkt of dat je bepaalde gegevens ontvangt en/of doorzendt (overdraagbaarheid van gegevens), kun je ons daartoe een verzoek sturen door een e-mail te versturen aan hey@heyreader.nl.
  • Als we persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Wij wijzer erop dat intrekking van je toestemming de rechtmatigheid van verwerkingen vóór de intrekking van die Toestemming onverlet laat.
  • Het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Wij zullen verzoeken in overweging nemen en behandelen in overeenstemming met de AVG. Het kan voorkomen dat wij jouw identiteit moeten verifiëren voordat wij jouw verzoek kunnen verwerken.

 

7. Beveiliging

 Hey Reader treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

8. Wijziging

 Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook  regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Instellingen

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup

Available Coupon

X